Στεγαστικό επίδομα 2016/17 - Υποβολή δικαιολογητικών

Προκείμενου να διευκολυνθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεών τους για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2016/17, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του ιδρύματος, έχει δημιουργηθεί στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/stegastiko1617 μια εφαρμογή για την εξ αποστάσεως υποβολής αυτών των δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν υποβάλει αίτηση για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος για το έτος 2016/17 και το σύστημα του υπουργείου τους ζητάει να καταθέσουν στο ίδρυμα συγκεκριμένα δικαιολογητικά να το πράξουν άμεσα μέσω της εφαρμογής στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/stegastiko1617

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2016/17

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, Υπουργικές Αποφάσεις και επέρχονται τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου  17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και οι πρωτοετείς υποψήφιοι διδακτορες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους για παροχή δωρεάν στέγασης αμέσως μετά την εγγραφή τους και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017/18

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκών ετών 2015/16 και πριν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες των 4 πρώτων ετών για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και των 5 πρώτων ετών για τα τμήματα πενταετούς φοίτησης και συγκεκριμένα: όσοι είναι πρωτοετείς φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 και από τους λοιπούς, όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους (2014/15)

Αρχικά, οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στη διεύθυνση:

https://merimna.aegean.gr/stegastiko

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας της Μονάδας τους.

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS