Επιλογή δικαιούχων υποτροφίας στέγασης ή ολοκλήρωσης σπουδών ακαδ. έτους 2019-20

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων υποτροφίας για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης»

Τους προσωρινούς πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων μπορείτε να τους δείτε στη διεύθυνση https://merimna.aegean.gr/ypresults

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τον αριθμό της αίτησής σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia

Οι δικαιούχοι της υποτροφίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia1920dik μέχρι την Κυριακή 07.06.2020.

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2020/21

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης είναι μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2020

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS