Νέα υποβολή αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2022-2023

Την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα επιτρέπει, εκ νέου, από την Τετάρτη 27  Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 το σύστημα για τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της αρχικής προθεσμίας (30/6-03/8).

Όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο  που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ενημέρωση Πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2023 για σίτιση και στέγαση

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες κανονικής διάρκειας φοίτησης (έως «ν» έτη σπουδών), που ανήκουν στην κατηγορία πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2023, να ενημερώσουν εάν επιθυμούν την παροχή δωρεάν σίτισης ή /και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, αποστέλλοντας, έως 24 Σεπτεμβρίου 2023, email στο Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του νησιού στο οποίο φοιτούν.

Στο email απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του/της φοιτητή/τριας, καθώς και να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://arogi.gov.gr/
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας είναι:

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Λήμνου email: merimna {at} lemnos {dot} aegean {dot} gr  (τηλ: 22540-83013)

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Μυτιλήνης email: merimna {at} lesvos {dot} aegean {dot} gr (τηλ: 22510-36932)

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου email: merimna {at} rhodes {dot} aegean {dot} gr (τηλ: 22410-99012, 99013)

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2023/24

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών είναι μέχρι την Κυριακή 24 Σεπτέμβρη 2023.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ατήσεις για παροχή δωρεάν στέγασης υποβάλλονται βάσει της υπ΄αριθμ. 32/17.05.2023 απόφασης της Συγκλήτου θέμα 4.3 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών ως προς τη στέγαση τους στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του κατ’ άρθρο 223 του Ν. 4957/2022

Επιλογή δικαιούχων υποτροφίας στέγασης ακαδ. έτους 2022-23 (εαρινό εξάμηνο)

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων υποτροφίας για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης»

Τους πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων μπορείτε να τους δείτε στη διεύθυνση https://merimna.aegean.gr/ypresults

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τον αριθμό της αίτησής σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia

Οι δικαιούχοι της υποτροφίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia2223dik

Υποτροφία στέγασης ακαδ. έτους 2022-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045169 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη των υποτροφιών και στις δύο ομάδες φοιτητών είναι:

1. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξεταστική περίοδο, του Φεβρουαρίου 2023 και Ιουνίου 2023 (συνολικά τουλάχιστον οκτώ επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά έτος).

2. Η μη λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2022/23

3. Η μη παροχή δωρεάν στέγασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή άλλο Φορέα για το ακαδ. έτος 2022/23

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2022/23

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α.«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS