Υποτροφία στέγασης ή ολοκλήρωσης σπουδών ακαδ. έτους 2020-21

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη των υποτροφιών και στις δύο ομάδες φοιτητών είναι:

1. Η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξεταστική περίοδο, του Φεβρουαρίου 2021 και Ιουνίου 2021 (συνολικά τουλάχιστον οκτώ επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά έτος). Κατ΄ εξαίρεση στην δεύτερη ομάδα φοιτητών (δικαιούχοι υποτροφίας για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους) λιγότερα από τέσσερα (4) επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά εξεταστική επιτρέπουν την λήψη της υποτροφίας, μόνο στην περίπτωση που η εξεταστική οδηγεί και στη λήψη του πτυχίου.

2. Η μη λήψη οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2020/21

3. Η μη παροχή δωρεάν στέγασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή άλλο Φορέα για το ακαδ. έτος 2020/21

Δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές και φοιτήτριες που ήταν δικαιούχοι των αντίστοιχων υποτροφιών και για τα δύο προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα για το ακαδ. έτος 2018/19 και 2019/20

Η προθεσμία υποβολης των αιτήσεων είναι μεχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού από το Φοιτητικό Εστιατόριο

Η διαδικασία παραλαβής ατομικής μερίδας φαγητού από το Φοιτητικό Εστιατόριο είναι η ακόλουθη:

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2020/21

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης είναι μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2020

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS