Παραλαβή ατομικής μερίδας φαγητού από το Φοιτητικό Εστιατόριο

Η διαδικασία παραλαβής ατομικής μερίδας φαγητού από το Φοιτητικό Εστιατόριο είναι η ακόλουθη:

Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2020/21

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης είναι μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2020

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS