Υποβολή Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2024/25

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης είναι μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι αiτήσεις για παροχή δωρεάν στέγασης υποβάλλονται βάσει της υπ΄αριθμ. 32/17.05.2023 απόφασης της Συγκλήτου θέμα 4.3 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών ως προς τη στέγαση τους στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του κατ’ άρθρο 223 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύει

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2425

Subscribe to Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας RSS