You are here

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2019

Printer-friendly version

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2019 για την ελληνική συμμετοχή
στον 31ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2019)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς καλεί νέους ηλικίας 14-20 ετών να συμμετάσχουν στον «31° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 13-18 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων αποτελεί έναν θεσμό με μεγάλη απήχηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς αναδεικνύει μελλοντικούς κορυφαίους επιστήμονες. Από το 1989, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τον διαγωνισμό, στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη ταλαντούχων νέων, η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων επιστημόνων και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να τεθούν υπό την καθοδήγηση ορισμένων εκ των πλέον εξεχόντων ερευνητών της Ευρώπης.

Πρόκειται για μια διοργάνωση με ευρύτατη συμμετοχή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις Η.Π.Α., την Κίνα, τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα κλπ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων συμμετέχουν νέοι που έχουν αποσπάσει το αντίστοιχο πρώτο βραβείο, ανά κατηγορία θέματος, στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 14 έως 20 ετών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει τα 21 έτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2019), αλλά να έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη την πρώτη ημέρα του ίδιου μήνα. Όσον αφορά τους φοιτητές/σπουδαστές, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική μελέτη τους/ευρεσιτεχνία πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να μην έχουν διανύσει πάνω από ένα έτος

σπουδών σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του
Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού (13.9.2019).
Σχέδια που έχουν υποβληθεί σε άλλους σχετικούς διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όσοι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων
Επιστημόνων.

Υποβολή Προτάσεων
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (ομάδες με
μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης, όπου αυτό
χρειάζεται. Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι
οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί
με την μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως τις 19.4.2019.
Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία,
Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική,
Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου κ.λ.π.

Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
1ο Στάδιο:
Tα δοκίμια θα αξιολογήσει Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες και
θα προκρίνει 10 εργασίες που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας,
δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησης τους.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού
με ηλεκτρονικό μήνυμα, από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, μέχρι
τις 10.05.2019.
2ο Στάδιο:
Οι συμμετέχοντες-υποψήφιοι θα αποστείλουν βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας τους
μέχρι τις 17.05.2019. Σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Αυτοτελές
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Οι επιλεχθέντες θα κληθούν να παρουσιάσουν
την εργασία τους σε τηλεδιάσκεψη και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουν
τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζει για τη βράβευση των καλυτέρων εργασιών ανά
τομέα και επιλέγει, από τις βραβευθείσες εργασίες, εκείνη ή εκείνες που θα
αποτελέσει/ουν την Εθνική Αποστολή της χώρας μας στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων
Επιστημόνων. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους διακριθέντες από το Γενικό Γραμματέα
Νέας Γενιάς.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων επιλέγει έως και τρεις εργασίες που διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο για την ελληνική συμμετοχή στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων είναι οι 3 υποψήφιοι ανά εργασία, αλλά όχι περισσότεροι από 6 υποψήφιοι συνολικά και για τις 3 εργασίες .
Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους, στην αγγλική γλώσσα. Η Κριτική Επιτροπή θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια. Στους συμμετέχοντες θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής. Από τις εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, οι εννέα πρώτες θα κερδίσουν χρηματικό έπαθλο. Οι τρείς καλύτερες εργασίες θα κερδίσουν από 7.000 € η καθεμία, οι επόμενες τρείς από 5.000€ και ακόμα τρείς από 3.500€. Επιπλέον, παρέχεται στους νικητές αλλά και σε άλλους διακριθέντες η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε διεθνούς φήμης ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εργασία των εκεί ερευνητών.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες» με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης ή προσανατολισμού.
Βλέπε σχετικά:
N. 4115/2013, παράγραφος 11 του άρθρου 38 (ΦΕΚ 24, τ. Α')
N. 3194/2003, παράγραφος 4 του άρθρου 8, εδάφιο α', (ΦΕΚ 267, τ. Α')
Ν 3748/2009, παράγραφος 3 του άρθρου 9 (ΦΕΚ 29, τ. Α')

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες παρακαλούμε επισκεφθείτε τους ιστότοπους:
https://ec.europa.eu/research/eucys/index.cfm?pg=home
https://www.eucys2018.com/

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι η ελληνική συμμετοχή στον «30ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων» απέσπασε το ειδικό βραβείο της EIROFORUM “Eurofusion-Jet” με την εργασία:“AGMP - Algorithm Guided Modular Probe” (Αλγοριθμικά Κατευθυνόμενος Διαμερισματοποιημένος Εξερευνητής),το οποίο είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που έχει την ικανότητα να χρησιμοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές αποστολές. Ο εξερευνητής
μπορεί να προσγειωθεί αυτόνομα σε προκαθορισμένο στίγμα και εκεί να πραγματοποιήσει μεγάλο εύρος αποστολών.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο: https://forms.minedu.gov.gr/EUCYS2019 και θα αποστείλουν το γραπτό δοκίμιο και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς: neagenia.int@minedu.gov.gr.
Τα γραπτά δοκίμια που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4) και μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα, σχέδια, κλπ. Περαιτέρω, τα γραπτά δοκίμια θα συνοδεύονται από σύντομο κείμενο μίας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας.

Επιπλέον του γραπτού δοκιμίου αποστέλλεται:
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του αιτούντος και
Σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (project), όπου αυτό απαιτείται
Η αποστολή των συνοδευτικών με την ένδειξη “Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2019 ” θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: neagenia.int@minedu.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Β. Ντόκου: dokou@minedu.gov.gr.